naar Homepagina
  1. Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Privacy Policy

Zoover Sports & Events hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. We kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om jouw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, neem dan contact met ons op. 

Veiligheid staat voorop
Zoover Sports & Events respecteert jouw privacy. Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over het aanbod van Zoover Sports & Events. Door Zoover Sports & Events verzamelde gegevens zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden je gegevens verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan Zoover Sports & Events, met als uitzondering geldend de partijen welke de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van je geboekte arrangement. Geven we je gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zoover Sports & Events houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Zoover Sports & Events zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zoover Sports & Events
Aagje Dekenstraat 51
8023 BZ Zwolle
T: +31 (0)85 08 68 300
E: info@zooversportsevents.nl

KvK:            05059071
BTW nr.:     NL805657915B01
IBAN:          NL96 RABO 0345 5999 18

Persoonlijk
Vaak gebruiken wij je gegevens om je een zo persoonlijk mogelijke aanbieding te bieden. We passen wat jij op Zoover Sports & Events ziet aan op je interesses. Zo maken we de ene persoon blij met aanbiedingen en de andere met het laatste nieuws. Wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere reserveringen, je IP-adres en je surf- en zoekgedrag bewaard in cookies. Over cookies kunt u hier meer lezen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Zoover Sports & Events bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Wat doen we verder met uw gegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. 

Je boeking
Voor je boeking hebben we je naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer, betaalgegevens en in sommige gevallen ook je paspoortgegevens nodig. Daarmee kunnen we je arrangement boeken en je op de hoogte houden over je boeking. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een boeking, bijvoorbeeld aan de busmaatschappij.

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Je account "mijn.zooversportsevents.nl"
In je account op mijn.zooversportsevents.nl slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, geboortedatum, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, reispapieren, facturen en betalingen en andere opgegeven informatie en interesses. Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere boeking(en) bij Zoover Sports & Events zodat je deze makkelijk kunt terugvinden. 

Klantenservice
Je kunt met ons bellen en mailen. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als je ons nog een keer belt. Gegevens van ons telefoongesprek met jou kunnen worden geregistreerd. 

Verzekeringen
Sluit je bij ons een reis- en of annuleringsverzekering af, dan zullen wij jegegevens doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.

Nieuwsbrieven
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen? Meld je dan hier af. 

Reviews
Wij en onze klanten zijn dol op reviews. Wil je een review schrijven, kies dan zelf of je je naam wilt tonen voor andere bezoekers en of wij over je review contact met je op mogen nemen. 

Prijsvragen
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. 

Persoonlijk surfen op onze website
We hebben diverse arrangementen op onze website staan en hierbij helpen we je graag op weg. Bijvoorbeeld door je te wijzen op arrangementen die voor jou interessant zijn. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze website. We kijken dan naar cookies en je IP-adres, maar ook naar wat je eerder bij ons hebt geboekt. Daarnaast kunnen wij en onze advertentienetwerken en mediabureaus je advertenties tonen. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derden. Wij en onze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen dan je surf-, zoek-, en koopgedrag op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. 

Verbetering van onze website en service
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die ander dan je e-mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacyregels houden. Zo moet je e-mailadres na afloop van het onderzoek worden verwijderd. 

Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid. 

Social media
Als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kun je met je social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer je, als je bent ingelogd, aangeeft een arrangement leuk te vinden, dan verschijnt deze op je social media-account. Zoover Sports & Events krijgt geen toegang tot je social media-account, maar arrangementen die je leuk vindt, kun je wel met je vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Wat doen we niet met jouw gegevens?
Wij gebruiken je gegevens nooit om je andere prijzen te tonen dan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze arrangementen. Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Zoover Sports & Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact met ons op. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Zoover Sports & Events en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@zooversportsevents.nl. Zoover Sports & Events wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hier.

Cookies
Om ervoor te zorgen dat de Zoover Sports & Events website goed werkt en jij fijn kunt winkelen maakt Zoover Sports & Events gebruik van cookies. Zoover Sports & Events gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zoover  Sports & Events gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Meer informatie over cookies vind je hier.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: 01-05-2018

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Zoover Sports & Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Zoover Sports & Events kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
Telefoon 085 - 08 68 300
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
Zoover Sports & Events
Zoover Sports & Events
Aagje Dekenstraat 51
8023 BZ Zwolle
Email info@zooversportsevents.nl
Telefoon +31 (0)85 08 68 300
KvK 05059071
BTW nr. NL805657915B01
IBAN NL96 RABO 0345 5999 18
03:01:18 | 0,09 | zooversportsevents | NMT-WEB-118 TourWeb © NetMatch